Toekomstplan

Doel

We sluiten aan bij doelstelling van de gemeente: Boxtel energieneutraal in 2030. In de realisatie richten we ons op de korte termijn op drie ideeën, waarvan we er in ieder geval komend jaar twee uitvoeren:

  1. Overdekken van (openbare) parkeerplaatsen met een zonnepanelen. Dit doen we bewust in combinatie met vegetatie in verband met waterberging. De aanstaande gemeentelijke kosten voor het verhogen van de rioleringscapaciteit kunnen deels bespaard worden en ten gunste van dit project beschikbaar gesteld worden;
  2. Het opzetten van een binnen het gemeentehuis gevestigde ‘voorlichtingsloket energie’, waar iedereen terecht kan (en naar wordt doorverwezen) met vragen over duurzame energie;

Over enkele jaren en bij een blijvend duurzaam succes kunnen we overwegen zelf energieleverancier te worden. Bewoners kunnen dan direct elektriciteit via de coöperatie betrekken, waarbij de conventionele energieleverancier niet meer nodig is voor de afname van de gewonnen energie. Als energiecoöperatie maken we het zo mogelijk om tegen gunstiger tarieven energie af te nemen

Over enkele jaren en bij een blijvend duurzaam succes kunnen we overwegen zelf energieleverancier te worden. Bewoners kunnen dan direct elektriciteit via de coöperatie betrekken, waarbij de conventionele energieleverancier niet meer nodig is voor de afname van de gewonnen energie. Als energiecoöperatie maken we het zo mogelijk om tegen gunstiger tarieven energie af te nemen

Communicatie

Energiecoöperatie Boxtel zal gericht aandacht besteden aan communicatie en voorlichting. De coöperatie wil niet alleen voorlichting geven ten behoeve van de bewustwording, maar ook handvatten bieden bij de uitvoer van concrete maatregelen (leggen van contacten, participeren in projecten, aanleggen portfolio met succesprojecten, etc.).  Daarbij wordt, indien er meerwaarde is, aangesloten bij al bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld Brabant woont slim, die zich richt op woningbezitters en tot doel heeft om de komende twee jaar de huizen in Noord Brabant te verduurzamen. 

De coöperatie is zich bewust van de verschillende doelgroepen die er zijn en zal zijn voorlichting daarop proberen af te stemmen: de achterban, het brede publiek, de huiseigenaren, de verenigingen van eigenaren, de bedrijven, de politiek, etc. Bovendien kunnen verschillende communicatiemiddelen worden ingezet.
We stellen een media agenda op waarbij, op gezette tijden door het jaar heen, via verschillende kanalen een divers publiek bereikt wordt.

Structuur

Om enerzijds een betrouwbare en neutrale informatiebron te kunnen zijn en anderzijds een verstrengeling in belangen te voorkomen, overwegen we om in de nabije toekomst de meer arbeidsintensieve- en commerciële activiteiten in een stichting (zonder winstoogmerk) onder te brengen, waarbij een lid van die stichting niet tegelijkertijd een bestuurder van Energiecoöperatie Boxtel kan zijn. De huidige coöperatie dient in eerste instantie om onze buurtbewoners de mogelijkheid te geven mee te investeren/participeren in de verschillende initiatieven.

Relaties

We richten ons enerzijds op stakeholders (B&W, gemeenteraad en belangengroepen) die het functioneren van de Energiecoöperatie Boxtel mede bepalen en anderzijds op samenwerking met externe contacten die bijdragen aan het succes van de coöperatie.

B&W en gemeenteraad gaan de komende jaren de essentiële aansturende rol spelen in de besluitvorming. Het functioneren van de coöperatie hangt mede af van de politieke wil en draagvlak om de noodzakelijke voorwaarden voor de transitie te scheppen. Mocht de gemeente niet meewerkend genoeg blijken te zijn, zullen we t.z.t wellicht nieuwe plannen moeten maken.

Financiering

We financieren initiatieven op het vlak van de ontwikkeling van lokale duurzame-energie-projecten zoals omschreven onder het kopje ‘Doelen’. Gebruik makend van crowdfunding (zelf georganiseerd of via een bestaand platform zoals duurzaaminvesteren.nl) wordt het voor bewoners van Boxtel mogelijk om mee te investeren en mede-eigenaar te worden de initiatieven. De opgewekte energie wordt bijvoorbeeld door partijen als om nieuwe energie of van de bron gedistribueerd naar de leden van de coöperatie.

Waar mogelijk maken we gebruik van de postcoderoosregeling (korting op de energiebelasting) of SDE+ (exploitatievergoeding die het verschil tussen de marktprijs en de werkelijke kostprijs kan afdekken). Ook kunnen mensen die wél in de postcoderoos wonen maar niet willen overstappen naar een ander energieleverancier toch meeprofiteren van deze energieprojecten.

De opbrengst van de initiatieven stroomt terug naar de coöperatie en wordt gebruikt voor andere investeringen in de lokale gemeenschap. Door als bewoner lid te worden van Energiecoöperatie Boxtel help je actief mee om de  omgeving te verduurzamen. Ook zonder een geschikt eigen dak kunnen bewoners toch meewerken aan de doelstelling om Boxtel in 2030 energieneutraal te krijgen.

Onze wens is om een significante bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie. We hebben de ambitie om meerdere grotere duurzame projecten te initiëren, uit te voeren en te beheren.

Samen, lokaal en in eigen hand.