De gemeenteraden en de waterschappen van de regio Noordoost Brabant hebben de afgelopen weken de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. 
Met deze officiële goedkeuring scharen de gemeenteraden zich achter de inhoud van de RES 1.0 en geven hun toezegging om in de toekomst uitvoering te geven aan deze plannen. Kortom: een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van onze regio. 
“Met het vaststellen van de RES 1.0 is het realiseren van de klimaatafspraken in onze regio weer dichterbij gekomen. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties zetten we de schouders onder concrete uitvoering van onze ambities.” – Marieke Moorman, voorzitter van de stuurgroep RES Noordoost Brabant  
RES 1.0
De RES 1.0 van de regio Noordoost Brabant geeft richting aan de regionale energietransitie tot 2030. Belangrijke opgaven hierbij zijn energiebesparing en het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit. De afspraken in de RES 1.0 zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de gemeenten in de regio, de provincie Noord-Brabant, Waterschappen Aa en Maas en De Dommel en netbeheerder Enexis. Maatschappelijke organisaties hebben vanaf het begin constructief en kritisch meegedacht.
Moties en amendementen
De behandeling van de RES 1.0 was in meerdere gemeenteraden aanleiding om een motie of amendement aan te nemen. In deze voorstellen vragen de gemeenteraden onder meer aandacht voor een betere bescherming van vogels en vleermuizen bij het plaatsen van windmolens (Den Bosch en Oss). Bijvoorbeeld door het zwart verven van één wiek, wat aantoonbaar tot minder slachtoffers onder vogels leidt. In een gemeente (Sint-Michielsgestel) werd een amendement aangenomen om de handreikingen van de RES 1.0 integraal op te nemen in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Een ander voorstel gaat over het aanpassen van reserveringsregelingen door het Rijk, om versneld meer netwerkcapaciteit beschikbaar te stellen voor opwek van duurzame energie (Boxmeer, Boekel). Ook werd het belang van grootschalig zon op dak nogmaals onderstreept (Boxmeer).
Vervolg
Nadat de gemeenteraden de RES 1.0 hebben vastgesteld, is deze samen met de aangenomen moties en amendementen ingediend bij het Nationaal Programma RES (NP RES). Alle RESen die zijn ingediend bij het NPRES worden de komende maanden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Zo wordt bepaald of de optelsom van de RES’en van alle 30 RES-regio’s voldoende is om de nationale doelstellingen te behalen. De inzichten van het PBL worden ook gebruikt voor het vervolg: de RES 2.0. In de tussentijd werken de overheden binnen de regio Noordoost Brabant samen verder aan de uitvoering van de RES 1.0 en de vertaling ervan in het lokale en regionale omgevingsbeleid. Alle ingediende moties en amendenmenten bij de RES 1.0 in Noordoost Brabant zijn hier terug te vinden.